Zrušenie spoločnosti

Ak podnikanie nefunguje a vy cítite, že sa potrebuje pohnúť iným smerom, mnohokrát býva vhodným riešením v takomto prípade, práve zrušenie spoločnosti. Spoločnosť je možné zrušiť bez likvidácie alebo s likvidáciou. Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou, dochádza k úplnému ukončeniu fungovania spoločnosti a k jej výmazu z obchodného registra. Pri zrušení spoločnosti bez likvidácie dochádza k pozmeneniu štruktúry spoločnosti, ktorá vo svojej činnosti, alebo v inom zameraní svojho pôsobenia, pokračuje a funguje ďalej.

uzavretie zmluvy

Tomu však predchádza istý proces, ktorý je sprevádzaný tým, že majetok spoločnosti prechádza na právneho zástupcu, čím sa jednotlivé záležitosti dávajú do poriadku a pripravujú na ďalšie smerovanie. K zrušeniu spoločnosti bez likvidácie dochádza tromi vymedzenými spôsobmi a to zlúčením, splynutím alebo rozdelením. Vo všetkých prípadoch dochádza k prevodu obchodného podielu. Napríklad pri rozdelení spoločností nastáva situácia, kedy sa jedna spoločnosť rozdelí na dve spoločnosti. Presnejšie, obchodné imanie prechádza z jednej spoločnosti na dve už existujúce alebo novozaložené spoločnosti. Celý proces pozostáva z niekoľkých základných krokov, kde patrí rozhodnutie spoločníkov a podpísanie zmluvy, ak to nie je stanovené inak na základe spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny. V zmluve je určený deň, kedy dochádza k patričným zmenám. Pred touto zmenou je potrebné uzavrieť všetky účtovné knihy v spoločnosti.

na ceste za úspechom

Zrušenie sro bez likvidácie si vyžaduje znalosť príslušných zákonov a postupov. Ak v tomto smere tápete, pripadá vám to na prvý pohľad zložité a navyše nemáte čas sa danej problematike venovať viac do hĺbky, obráťte sa na nás. Poskytujeme služby v oblasti zakladania či zrušenia spoločností, účtovné a daňové poradenstvo. Kontaktné údaje nájdete na našej internetovej stránke. Náš tím profesionálnych pracovníkov so znalosťou danej problematiky sa zameriava na služby v spojitosti s podnikaním a obchodovaním. Bez ohľadu na to, v akom odvetví pôsobíte, aké sú vaše predmety podnikania, sme tu pre vás.

About the Author

You may also like these