Ako založiť eseročku?

Spoločnosť s ručením obmedzeným, (v anglickom jazyku „Limited Company“), je najrozšírenejším typom spoločnosti na Slovensku. Vystupuje ako právny subjekt, teda je to právnická osoba. Predstavuje nižšie až stredne náročné podnikanie. Čo všetko by ste o nej mali vedieť?

Čo je to eseročka?

O s. r. o. platí, že ide o kapitálovú spoločnosť. To znamená, že na jej vznik potrebujte vložiť istý kapitál, ktorý tvorí základné imanie spoločnosti. Minimálna čiastka základného imania eseročky je 5 000,00 €. Ak má spoločnosť viac spoločníkov, každý spoločník je povinný prispieť do základného imania minimálne sumou 750 €. Na to aby mohla spoločnosť vzniknúť, potrebuje aspoň jedného spoločníka. Vtedy hovoríme o takzvanej „jednoosobovej eseročke“. Zakladateľom môže byť rovnako fyzická aj právnická osoba. V tomto prípade sa zakladá zakladateľskou listinou. Ak je zakladaná viacerými spoločníkmi, (maximálny počet je 50), základným dokumentom bude spoločenská zmluva.

marketing

Činnosť spoločnosti sa najčastejšie viaže k podnikaniu, ale môže vykonávať aj inú záujmovú činnosť, ak to daný osobitný zákon nezakazuje. Každá s. r. o. by mala mať http://decko.ceskatelevize.cz/byla-jednou-kotata určený najvyšší orgán spoločnosti, ktorým je valné zhromaždenie. Jednou z úloh valného zhromaždenia je aj vymenovanie konateľov, zodpovedných za riadenie spoločnosti a účtovníctva. Ďalším orgánom môže byť, ale nemusí, dozorná rada. Je povinná len v prípade, ak je to nariadené v spoločenskej zmluve. Ako sa ruší spoločnosť? Ak je založená na dobu určitú, jej činnosť končí uplynutím tejto doby. Ďalej k tomu môžu svojím rozhodnutím prispieť spoločníci alebo o jej zrušení jednoducho rozhodné súdne konanie. Úplný zánik spoločnosti nastáva jej výmazom z Obchodného registra.

zmluva

Kroky povinné na založenie s. r. o.

Prvým krokom je voľba podnikateľskej činnosti, teda predmetu podnikania. To predstavuje zhotovenie projektu a podnikateľského zámeru, ktorý sa následne predkladá ďalším spoločníkom a konateľským orgánom spoločnosti. Následne sa zvolí sídlo s. r. o., ktoré bude zapísané v Obchodnom registri. Takisto sa ako prvý krok zvolí obchodné meno spolu s právnym dodatkom spoločnosti. Pri spisovaní základných zakladateľských dokumentov sa zvolia spoločníci, správca vkladu a konatelia. Posledným krokom k vzniku s. r. o. je jej zápis do Obchodného registra, ktorý sa podáva krajskému súdu. Založenie spoločnosti s.r.o. je náročný a zdĺhavý proces, na ktorý nemusíte byť sami.

About the Author

You may also like these