Povinnosti zamestnávateľa pri exekúcií zrážkami zo mzdy zamestnanca

Exekúcia sama o sebe predstavuje riadený systém, ktorý upravuje Exekučný poriadok. O nariadenia a úpravy tohto inštitútu sa budeme opierať i v nasledujúcom článku, ktorého ústrednou témou bude exekúcia v súvislosti so zrážkami zo mzdy zamestnanca. Ako už samotný názov uvádza, pri rozoberaní podstatných bodov sa zameriame predovšetkým na povinnosti zamestnávateľa, ktorý je povinný na základe Exekučného poriadku konať v zmysle jeho ustanovení.

Vydanie exekučného titulu predstavuje jednu z viacerých fáz vymáhacieho procesu, ktorá napomáha veriteľovi k uspokojeniu pohľadávky. Platný exekučný titul zabezpečuje veriteľovi zvýšené možnosti uspokojenia pohľadávky, a to napríklad možnosťou speňaženia majetku dlžníka či práve realizáciou zrážok zo mzdy. Veriteľ, prirodzene, uvedené úkony nevykonáva sám ale vykonáva ich pridelený exekútor.

exekuce

Pomerne vhodným riešením je aj určitý dohľad nad úkonmi exekútora, ktorý môže vykonávať vymáhacia spoločnosť v prípade, ak jej veriteľ odovzdal správu svojich pohľadávok. V takomto prípade vymáhacia spoločnosť zabezpečuje rýchlosť a vhodnosť aplikovaných riešení a dopomáha exekútorovi k dosiahnutiu uspokojenia pohľadávky veriteľa. Kvalitná správa pohľadávok môže zabezpečiť vymoženie pohľadávky a zabrániť tak napríklad zastaveniu tzv. starej exekúcie alebo úplnému nevymoženiu pohľadávky. Ako osvedčený partner sa pri správe značne komplikovaných pohľadávok preukázala spoločnosť Claims Collection, s.r.o., ktorá za obdobie svojho pôsobenia vymohla množstvo pohľadávok. V rámci portfólia svojich služieb ponúka i konzultácie zamerané na riešenie pohľadávok v akejkoľvek fáze, a teda i vo fáze plynúcej exekúcie.

A teda, ako prebieha vymáhací proces pri exekúcií formou zrážok zo mzdy zamestnanca? O tejto forme vymáhania štandardne rozhoduje exekútor. Pokiaľ je dlžník zároveň aj zamestnancom, zrážky zo mzdy predstavujú značne efektívny spôsob dosiahnutia aspoň postupného uspokojovania pohľadávky. Exekútor o nutnosti vykonania tohto úkonu informuje zamestnávateľa, a teda platiteľa mzdy dlžníka. Zamestnávateľ je z titulu svojich zákonných povinností povinný splniť nariadené úkony. Ak by tak nespravil, môže mu byť udelená poriadková pokuta či náhrada škody veriteľovi. Mnoho zamestnávateľov však svoje zákonné povinnosti nepozná a zbytočne tak čelí mnohým sankciám, ktorým je možné sa vyhnúť. V pokračovaní tohto článku sa preto zameriame na definovanie základných práv a povinností zamestnávateľa.

Pokiaľ je zamestnávateľ prostredníctvom exekútorského úradu informovaný o tom, že je jeho zamestnanec v exekúcií a bolo mu nariadené vykonanie zrážok zo mzdy, musí tak konať. Zamestnávateľ je povinný vykonávať zrážky v stanovenej periodicite a rozsahu a takto vykonané zrážky uchovávať na svojom depozitnom účte. Ponechané prostriedky je zamestnávateľ následne povinný vyplácať pridelenému exekútorovi. V tomto smere je však potrebné upozorniť na to, že realizácia týchto úkonov je zákonnou povinnosťou zamestnávateľa až v bode obdŕžania exekučného príkazu, ktorý okrem iného obsahuje bližšie identifikátory veriteľa, dlžníka, výšku dlžnej sumy a iné. Správa zrážok zo mzdy zahŕňa aj korigovanie zrážok v prípade viacerých nesplnených záväzkov dlžníka. Pokiaľ takáto situácia nastane, zamestnávateľ je povinný realizovať jednotlivé zrážky postupne, v poradí v ktorom mu boli doručené. Pokiaľ zamestnávateľ nevie presne určiť veľkosť zrážky, prípadne táto informácia nie je uvedená, zamestnávateľ je povinný kontaktovať exekútora a tieto informácie si vyžiadať.

zákoník

Vo všeobecnosti je od zamestnávateľa vyžadovaná podstatná miera súčinnosti a informačná povinnosť voči exekútorovi. Pod pojmom informačná povinnosť je myslené aj oznamovanie viacerých skutočností, ako napríklad oznámenie dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ukončenie pracovného pomeru či nástup na materskú dovolenku. Okrem viacerých z uvedených povinností má zamestnávateľ v tomto smere aj svoje práva. Zamestnávateľ má napríklad pri prijímaní zamestnanca do zamestnania právo vyžiadať si potvrdenie vystavené predchádzajúcim zamestnancom, ktoré zahŕňa i informácie o tom či boli zamestnancovi vykonávané zrážky zo mzdy.

Uvedená problematika je vo svojej podstate pomerne náročná a zahŕňa viacero situácií, postupov a nariadení, ktorými sa je potrebné riadiť. Presné informácie sú uvedené v § 131 Zákonníka práce, pričom pre zabezpečenie efektívnych postupov je ideálne poradiť sa s odborníkmi. Pokiaľ ste zamestnávateľom, ktorému vyplývajú vyššie uvedené povinnosti, prípadne evidujete ako spoločnosť pohľadávky, kontaktujte tím vymáhacej spoločnosti Claims Collection a zabezpečte si tak ľahké riešenie tejto problematickej situácie.

About the Author

You may also like these

No Related Post